Adatvédelmi Tájékoztató

 

Adatvédelmi Tájékoztató

 

 

 

Kepes Andrea, mint Kosztáné Nagy Zsuzsanna egyéni vállalkozónál foglalkoztatott masszőr terapeuta, fontosnak tartom az ügyfeleim személyes
adatainak a védelmét, ezért tájékoztatom a GDPR előírásoknak megfelelően előkészített
Adatvédelmi tevékenységemről. Lent részletesen olvashatják, hogy milyen személyes
adataival rendelkezem, és milyen módon tároljuk és felhasználjuk azokat.
Külön fejezet tárgyalja az ön jogaira vonatkozó információkat.

TARTALOMJEGYZÉK:
ADATKEZELÉSI ALAPELV
ADATKEZELŐ
PAERTNEREINK
SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
SZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK RÉSZLETEZÉSE
• GERINCKEZELÉS
• OKTATÁS
ADATOK KEZELÉSE ÉS TÖRLÉSE
ADATTÁROLÁS MÓDJA
KI FÉR HOZZÁ AZ ADATAIHOZ?
A SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLLEVELEZÉSEI
SÜTIK
ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE
AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FRISSÍTÉSEI
PROMÓCIÓK
ÁTÁLLÁS A GDPR RENDSZERRE
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatvédelem kiemelten fontos számomra és személyes adatai feldolgozásakor
nyitottan és átláthatóan járok el. Ezért rögzítem, hogy hogyan dolgozom fel és védem
személyes adatait.

1.ADATKEZELÉSI ALAPELV
A www.gerincharmoniahu címen elérhető szolgáltatásnak az
adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek a hivatkozott honlapon
folyamatosan elérhetőek.
Személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával kezelem. Az adatok
önkéntesen kerülnek megadásra, Tárolásukról, kezelésükről a jelen-a GDPR-nek
megfelelő- Adatvédelmi Nyilatkozat tájékoztat és rendelkezik. Az ügyfelek amennyiben
hozzájárulnak személyes adataiknak, a jelen nyilatkozatnak megfelelő kezeléséhez, ez
után jöhet létre az üzleti kapcsolat. 
Az Adatvédelmi Nyilatkozat el nem fogadása esetén semmilyen adatot nem tárolok,
azonban a felek között nem jöhet létre szerződés a feltételek elfogadása nélkül.
Kepes Andrea masszőr terapeuta a továbbiakban mit Adatkezelő,
magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a
jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti
az ügyfeleket.
Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tarja ügyfelei információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
ADATKEZELŐ
Kepes Andrea kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad, és ez a
vállalkozás felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvénynek értelmében.
Név: Kosztáné Nagy Zsuzsanna e.v. Kepes Andrea masszőr-terapeuta
Székhely:3600 Ózd Árpád Vezér utca 24/A 1/1
Egyéni vállalkozói száma:
Adószáma:
Ügyfélszolgálat email címe: gerincharmonia@gmail.com
Kamarai tagság: Borsod Abauj Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Adatkezelési nyilvántartási szám:
PARTNEREK (Adatfeldolgozók)
Partnereim az EGT államokon belül, közelebbről, Magyarország területén belül működnek.
A szolgáltatásaink teljesítéséhez elengedhetetlenül fontosak. Partnereimmel kötött
titoktartási és adatkezelési megállapodásunk szerint, az együttműködésünk során
megismert adatokat nem továbbíthatják harmadik félnek és azokra vonatkozóan
titoktartási kötelezettséget vállalnak. A partnerek utasításaim szerint járnak el.
Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor
továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé
teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során
biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
Weboldal internet címe: www.gerincharmonia.hu
Tárhely szolgáltató neve: Dotroll Kft.
Tárhely szolgáltató címe: Budapest, Fogarasi út 3-5, 1148
Tárhely szolgáltató webes címe:www.dotroll.com
Telefon:+36-1-432-3232
Fax:+36-1-432-3231
Email:support@dotroll.com
Könyvelő: Kosztáné Nagy Zsuzsanna e.v.
Székhelye: 3600 Ózd, Árpád Vezér út 24/A 1/1
Adószám: 
Nyilvantartási szám: 

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Felhívom az adatközölők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközölő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Az adatok törlésének határideje: vállalkozásom szolgáltatását igénylő utolsó
bejelentkezéstől számított 5 év. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169.§(2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.
Adattovábbítás: a számviteli adatokat havi rendszerességgel továbbítjuk a Könyvelő
részére, és az összesített, anonimizált adatokat, illetve célvizsgálat esetén szükség
szerint a NAV felé.
ADATOK FELHASZNÁLÁSA
Vállalkozásom az alábbi tevékenységeket végzi, ezeken belül eltérhet az elkért és
felhasznált személyes adatok köre:
• A kezelt adatok köre szolgáltatásnál: (vezeték- és keresztnév, e-mail címek,
telefonszámok, számlázási cím, a szolgáltatás dátuma és időpontja, egészségügyi
állapotra vonatkozó adatok, a kezelés adatai.)
Az adatkezelés célja és jogalapja, szerződéses kötelezettség teljesítése.
• A kezelt adatok köre oktatásnál: (vezeték- és keresztnév, e-mail címek,
telefonszámok, számlázási cím, bankszámlaszám, adószám, az oktatás dátuma és
időpontja.)
Az adatkezelés célja és jogalapja, szerződéses kötelezettség teljesítése.
Ezek adatok megadása elengedhetetlen a szolgáltatások igénybevételéhez, és a folyamat
megvalósulásához.
Az adatok megadásakor és a későbbiekben is a lehetőséget biztosítom a
szolgáltatás/oktatás igénybevétele után az adatok törlésére.
A név, telefonszám és az e-mail adatokat kapcsolattartás céljából kezeljük: időpont és
helyszín-egyeztetés, emlékeztető vagy változás. A telefonos kapcsolattartási idő
munkanapokon,: reggel 8-20:00 között él.
Adatait harmadik fél részére nem adjuk ki, amíg Ön ezt kifejezetten nem kéri.
Nyilatkozhat a szolgáltatási folyamat lezárulását követően az adatai törléséről, egyéb
esetben azokat 5 évig tárolom.
Nem használunk hírlevél-küldő vagy sms-küldő alkalmazásokat. Az adatai itt sem
kerülnek kiadásra 3. fél részére.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Szerződés teljesítése.
Hozzájárulás számviteli kötelezettség teljesítése.
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES ADATOK RÉSZLETEZÉSE
Gerinckezelés: Az adatkezelés célja a megfelelő szolgáltatás nyújtása, így a
Kapcsolattartás, Számlázás adatai mellett Egészségi állapotra vonatkozó adatokat is
elkérünk. A kezelés során a bejelentkezésnél kapcsolatfelvétel történik, megismerjük
egymás nevét és elérhetőségeit (ez eltérhet, hiszen e-mailben és telefonon is be lehet
jelentkezni.) A kezelés előtt kikérdezem az egészég állapotát.:
Tájékoztatást adunk a GDPR-rel összehangolt Adatkezelési irányelvekről, és a Vendég
nyilatkozhat, hogy hozzájárul-e ehhez. Az Adatlap tartalma a következő:
• Név
• Elérhetőségek Telefon és / vagy e-mail, lakcím
• Egészségügyi adatok Gyógyszer, műtét, törés, panasz, stb.
• Kezelés adatai Az alkalmazott kezelés és az állapotfelmérés
Oktatás: Az adatkezelés célja a kapcsolattartás és a számlázás. A bejelentkezésnél
kapcsolatfelvétel történik, tehát megismerjük egymás nevét és elérhetőségeit (ez
eltérhet, hiszen e-mailben, telefonon és online is be lehet jelentkezni.)
• Név
• Elérhetőségek Telefon és email
• Számlázás adatai Adószám, bankszámlaszám, számlázási cím
ADATOK KEZELÉSE ÉS TÖRLÉSE
Havi jelentés készül a számlákról, és éves szinten tudom rendezni. Az éves adatrendezés
időpontja minden év januárjának utolsó hete. Ekkor a szolgáltatás használatának utolsó
dátumától számítva 10 év eltelt, akkor a személyes adatokat törölöm. Erről a törlésről- a
meglévő elérhetőségre- törlési tájékoztatót küldöm, amelyet az Adatkezelési
Nyilatkozatunkban foglaltak szerint 5 évig megőrizem, az esetleges egyéb vitás kérdések
tisztáztatásának érdekében.
Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év. A
számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.
Beérkező, törlésre vonatkozó kérést 5 munkanapon belül tudom teljesíteni. A
kérés tartalmazzon a beazonosíthatósághoz szükséges adatokat, és eljuttatható: írásban,
e-mailben gerincharmonia@gmail.com vagy levélben, Kepes Andrea 3600 Ózd Árpád Vezér út 24/A 1/1
ADATTÁROLÁS MÓDJA
Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén tároljuk, a
vállalkozás telephelyén 3600 Ózd, József Attila út 31. alatt, és az
adatfeldolgozás is az ország területén belül történik. A személyes adatok bármilyen
átvitelét a vonatkozó törvényeknek megfelelően oldjuk meg.
PAPÍR ALAPÚ ADATOK – kulccsal zárható iratszekrényben tároljuk.
• Adatlap – Kezelés előtt rögzítem az önként megadott adatokat. Van lehetőség
rendelkezni a felhasználás módjairól, az adatkezelés célja: Szolgáltatás nyújtása,
Kapcsolattartás. Az Adatlapról kérhető másolat, és kérésre meg is semmisíthető. A
legutolsó találkozástól számított 10 évig tároljuk, vagy írásbeli kérésre 5
munkanapon belül töröljük.
• Számlák: Kosztáné Nagy Zsuzsanna e.v. 3 példányos számlatömböt használja. A törvény és
a rendelkezéseknek megfelelően tároljuk, és havonta a Könyvelő és a NAV részére
továbbításra kerül, a törvényi rendelkezések értelmében. A tárolási időtartama a
számviteli törvény szerint 8 év.
ELEKTRONIKUSAN TÁROLT ADATOK – vírusirtóval ellátott számítógépen tárolom
• Oktatás: Jelentkező adatait tárolom excell formátumban. 
• Számlák: A pénztárgép kötelesség kiváltásaképpen havonta ÁNYK program
használatával továbbítom az előző havi számlák adatait könyvelőnek. Ő a
számvitelnek megfelelően dolgozza fel ezeket és a jogszabályoknak megfelelően
NAV részére adózás céljából továbbítja.
AZ ELEKTRONIKUSAN TÁROLT ADATOK BIZTONSÁGA
A weboldal számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adatkezelő
székhelye: 3600 Ózd Árpád Vezér út 24/A 1/1
 Kepes Andrea a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és
hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható
(adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedéssel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Kepes Andrea az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt,
hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az
információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a
rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van
rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.
Kepes Andrea és partnerei informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz,
továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra
vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű
védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatom a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,
protokolltól (email. web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati
fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására,
vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől
megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket
megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és
bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A
rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések
hatékonyságának ellenőrzését is.
KI FÉR HOZZÁ AZ ADATAIHOZ?
• Adatkezelők – Adatlapot rögzíthet és a szolgáltatás során használhatja azt.
Időpont és helyszín egyeztetésre a kapcsolattartási adatokat kezelheti.
Számlaadási kötelezettséggel bír:
Kosztáné Nagy Zsuzsanna e.v. Kepes Andrea masszőr
• Adatfeldolgozók – az Adatlapok, számlák rendszerezése, számviteli előkészítés,
könyvelés
: Kosztáné Nagy Zsuzsanna e.v. ,könyvelő
Kepes Andrea masszőr terapeuta

Adatait semmilyen körülmények között nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el
marketingcélokból kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak
az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik
felek kategóriáit minden adom folyamat esetben megtalálja alább.
Az adatkezelésben résztvevő 3. felek listája:
Telefonszámok: Vodafon
E-mailek:Gmail, Google csapat, WordPress, 
Számlák.NAV
Marketing: Facebook, Google
A VÁSÁRLÓK JOGAI
Hozzáfélési jog:
Önnek bármikor joga van információt kérni az általam tárolt személyes adatairól. Vegye
fel a kapcsolatot velem és személyes adatait emailben, vagy postán elküldöm. A kérést
adatvédelmi okokból csak személyesen tudom elfogadni, a visszaélések elkerülése
érdekében.
A helyesbítés joga:
Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve
a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.
A törléshez való jog:
Jogában áll bármely, általam feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor,
kivéve, ha rendezetlen tartozása van felém, a fizetés módtól függetlenül.
A tiltakozási joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:
Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely Kepes Andrea
jogos érdeke szerint történik. Kérésére nem folytatjuk személyes adatainak feldolgozását,
kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudom, amely felülírja az Ön
érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.
Szolgáltatásaimat nem tudom biztosítani, amennyiben a számlázáshoz nem áll
rendelkezésemre a számla kiállításhoz szükséges információ. A kezelésszolgáltatásnál
csak alapszolgáltatás nyújtható a hiányosan megadott egészségügy adatok esetében.
A korlátozás joga:
• Joga van kérelmezni, hogy Kepes Andrea korlátozza személyes adatainak
feldolgozását a következő körülmények között:
• Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben vállalkozásom jogos érdeke alapján,
korlátozom az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig
• Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, korlátoznom kell az ilyen
adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
• Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette
kérheti személyes adatai korlátozását.
• Részletesen teljesíthető, ha Adatkezelőnek már nincs szüksége a
személyes adataira, de a jogi kárigényi megvédése érdekében még meg kell
tartania azokat.
Hogyan gyakorolhatja Vásárló a jogait?
Bármikor kapcsolatba léphet velem az gerincharmonia@gmail.com emailen. Nagyon komolyan
vesszük az adatvédelmet, de sajnos nincsenek ügyfélszolgálati munkatársam, aki kezeli
a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket, így a válaszadást 48 órán belül, adatainak törlését
5 munkanapon belül tudom garantálni. A gyors feldolgozás érdekében, kérem, hogy
adatvédelemmel kapcsolatos üzenet esetén a tárgymezőbe írja be a GDPR betűket.
A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga
Ha úgy gondolja, hogy Kepes Andrea a személyes adatait helytelenül dolgozza fel,
lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 c. telefon:
(1) 39 11 400) mint felügyeleti hatóságnál is.
Bírósághoz való fordulás joga, az illetékes törvényszékhez.
A SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLLEVELEZÉSEI
Amennyiben szolgáltatásaim igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás
Kapcsolat rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás működtetőjével.
Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más,
önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt
év elteltével törli. Ide tartozik a törlési kérelem és az adatok törlésére vonatkozó igazolás
is.
SÜTIK HASZNÁLATA
A sütik(cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban sütik), amelyeket a
weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy
azokat az Ön internetes böngészője menti le is tárolja el. A leggyakrabban használt
internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és
engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző
beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már
számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes
böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását, Ezekről
weboldalam az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyennek
például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre
szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylősütikről-amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével
megkezdődik- a weboldalam az első látgatás megkezdésekor tájékozatja Önt és kéri az
Ön hozzájárulását.
ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE:
a.) Amennyiben 3., jogosulatlan fél kezébe került a személyes adat (betörés,
laptop eltűnése, stb.).
Adatkezelő haladéktalanul értesíti az érintett ügyfelet/ket és az adatvédelmi
hatóságot (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22. c.).
b.) Amennyiben az adat sérült vagy megsemmisül
Adatkezelő haladéktalanul értesíti az érintett ügyfelet/ket és – szükség esetén – az
adatvédelmi hatóságot (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. c.)
AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FRISSÍTÉSEI
Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi
nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalaimon. Az Adatvédelmi
nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, a
könyvelő személyét vagy az Ön jogait érintő kérdésekben, mindig kommunikáljuk.

 

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Ha szeretnél értesülni aktuális képzéseinkről, eseményeinkről iratkozz fel hírlevelünkre!

Sikeresen feliratkoztál!